SEM skolās

SEM ir būtiska loma labsajūtas un panākumu veicināšanā

Bērnu sociāli emocionālo prasmju pastāvīga attīstīšana skolā sniedz vairākus ieguvumus gan indivīdiem, gan sabiedrībai kopumā. Ir pierādīts, ka sociāli emocionālā mācīšanās (SEM) veicina garīgo un fizisko veselību, labākus akadēmiskos sasniegumus, labklājību un veselīgu sociālo attīstību.

Informēt par SEM

Šis projekts cenšas panākt to, ka skolēni, skolotāji un visa skolas kopiena zina par SEM. Novērtēšanas paņēmieni palīdz skolēniem un skolotājiem labāk izprast sociāli emocionālās mācīšanās pieredzi, saskatīt izaugsmi un motivē tos pilnveidot dzīvei noderīgas prasmes.

Vērtēšana, kas būtu kas vairāk par atzīmēm

Izvēlētie SEM novērtēšanas paņēmieni nav paredzēti skolēnu prasmju vērtēšanai ar atzīmēm. Tie ir balstīti uz formatīvās vērtēšanas principiem, kas uzsver pašnovērtējuma, konstruktīvas atgriezeniskās saites, vienaudžu atbalsta un pierādījumu par iegūtajām zināšanām meklēšanas nozīmi.

Svarīga ir visa skola!

Sociāli emocionālās mācīšanās veicināšanā būtiska nozīme ir visam skolas personālam. Tādēļ projekta mērķis ir iesaistīt visu skolas saimi un atbalstīt skolas vadību konsekventu SEM prakšu stiprināšanā skolas mērogā.

Vienkārši un praktiski metodiskie paņēmieni

Projekts piedāvā vienkāršus un praktiskus metodiskos paņēmienus ikdienas darbam skolā. Tie palīdzēs izveidot uz attiecībām orientētu skolas vidi, pilnveidot skolā izmantotās mācību metodes un novērtēt skolēnu sociāli emocionālo prasmju attīstību. Skolotāji šos paņēmienus var lietot visu mācību priekšmetu stundās, kā arī neformālajā izglītībā.