SEU mokyklose

SEU yra svarbus asmens sėkmei ir gerovei

Nuoseklus vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas mokykloje teikia visapusišką naudą asmenims ir visuomenei. Tyrimų duomenys atskleidžia, kad nuosekliai įgyvendinamas SEU reikšmingai prisideda prie geresnės vaikų psichinės sveikatos, geresnių mokymosi pasiekimų, visuomenės gerovės ir pažangos. Projekto metu siekiama sukaupti daugiau duomenų apie SEU poveikį mokyklai bei skleisti žinią apie SEU vertę visuomenei.

Daugiau dėmesio SEU

Projektas siekia, kad SEU taptų labiau atpažįstamas ir suprantamas mokiniams, mokytojams ir visai mokyklai. Vertinimo priemonės, pristatomos projekte, padės mokiniams ir mokytojams geriau suvokti savo mokymąsi, stebėti pažangą ir tikslingai ugdytis svarbius gyvenimo įgūdžius.

Mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas ne tik pažymiais

Pasirinkti vertinimo metodai nėra skirti kiekybiškai įvertinti ar testuoti mokinių gebėjimams. Siūlomos vertinimo praktikos yra pagrįstos formuojamojo vertinimo principais, pabrėžiant mokinių įsivertinimo, konstruktyvaus grįžtamojo ryšio, bendraamžių tarpusavio pagalbos ir pažangos stebėjimo vertę.

Plėtojant SEU svarbus visos mokyklos įsitraukimas

Siekiant puoselėti SEU, būtinas visos mokyklos bendruomenės įsitraukimas. Todėl projekto veiklos siekia į teigiamus pokyčius įtraukti visus mokyklų bendruomenių narius ir padėti mokyklų vadovams (administracijai) nuosekliai stiprinti SEU praktikas visoje mokykloje.

Paprasti ir praktiški vertinimo įrankiai darbui mokyklose

Projekte bus sukurtas praktiškų ir nesudėtingų vertinimo įrankių rinkinys kasdieniam darbui klasėse. Rinkinį sudaro priemonės, padėsiančios mokytojams kurti tinkamais tarpusavio santykiais pagrįstą mokymosi aplinką, tobulinti mokymo(si) metodus pamokose ir padėti mokiniams stebėti savo pažangą SEU srityje. Šios priemonės gali būti universaliai taikomos įvairių dalykų pamokose, neformaliajame ugdyme ar kitose ugdymo veiklose.